1800-222-222
contact [at] mehbang.net

مِهبانگ ، بانگِ دانش و خرَد

برای حمایت از ما ، یکی از ما باشید
3 آگوست 2015

نازیست‌زایی(Abiogenesis) بخش چهارم

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

Abiogenesis04

 بوجود آمدن حیات از مواد غیر زنده

نویسنده: Minerva

 

مبحث نازیست زایی را با بررسی ماکروملکولهای حیاتی و نقش و ساختمان آنها ادامه میدهیم.
در شیمی ماکروملکول به ملکولی گفته میشود که اندازه، جرم ملکولی یا وزن ملکولی بالایی داشته باشد. لازم به ذکر است که هیچ مقیاس و عدد خاصی برای اطلاق ماکروملکولها به یک ماده در نظر گرفته نشدهو بیشتر بصورت قراردادی است.
بیوماکروملکولها پلیمرهایی هستند که از اتصال زیرواحدهایی بنام مونومر به یکدیگر ساخته شده اند.انواع بیوماکروملکولها طبق آنچه پیش از این هم گفتیم عبارتند از:

پلی ساکاریدها
پروتیین ها و پلی پپتید ها
اسیدهای نوکلییک
لیپیدها

گلوسیدها،قندها یا هیدراتهای کربن:

همانطور که می توان از اسم هیدرات کربن حدس زد این مواد از ترکیب کربن و آب با فرمول (C(n)H2O(mساخته شده اند که گاهی در ترکیب آنها عناصری مثل ازت و فسفر هم دیده می شوند.

حرف n می تواند 6,5,4,3 یا 7 باشد که به قند حاصله به ترتیب تریوز،تتروز، پنتوز، هگزوز و هپتوز گفته می شود.پنتوز ها و هگزوز ها بیشترین مونوساکاریدها را تشکیل میدهند.

گلوسیدها به دو دسته تقسیم میشوند:
۱- اوزها (مونوساکاریدها) یا قندهای ساده
۲- اوزیدها یا قندهای مرکب

اوزیدها خود دو دسته اند: ۱-هولوزیدها یا قندهای جور (شامل دو دسته دی هولوزید یا دی سکارید و پلی هولوزید یا پلی ساکارید)
۲-هتروزیدها یا قندهای ناجور

مونوساکاریدها (اوزها):

قندهای ساده که از ترکیب کربن،اکسیژن و هیدروژن ساخته شده اند و در ساختمان خود گروه هیدروکسیل و یک گروه آلدئیدی یا کتونی دارند. محلول در آب هستند و قابلیت تبلور دارند.
مونوساکاریدها بسته به گروه آلدییدی یا ستنی خود آلدوز یا ستوز نامیده میشوند.

فرمول عمومی آلدوز ها:
CH2OH-(CHOH)nO-CHO

فرمول عمومی ستوز ها:
CH2OH-(CHOH)n-CO-CH2OH

آلدوزها و ستوزهایی که نقش بسیار پررنگ در اعمال زیستی دارند عبارتند از :

ریبوز و دزوکسی ریبوز – از گروه پنتوزها که در ساختمان DNA و RNA وارد میشوند.

ریبولوز: از دسته ستوز ها و پنتوز.در فتوسنتز اهمیت دارد

گلوکز: هگزوز،آلدوز، که مهمترین منبع انرژی بیرونی برای سلولهای بدن است.

گالاکتوز : در ترکیب لاکتوز (قند شیر) وجود دارد.
فروکتوز: در ترکیب ساکارز به چشم می خورد.

هولوزید ها: ترکیباتی هستند که در اثر هیدرولیز ،دو یا چند ملکول قند ساده بوجود می آورند. فرمول عمومی آنها به این صورت است:

C6H12O6 )n – (n-1) H2O

دی ساکاریدها یا دی هولوزید ها:
C12H22O11

از ترکیب دو مونوساکارید با هم بوجود می آیند.

ساکارز=گلوکز+فروکتوز
ساکارز محصول اصلی فتوسنتز در گیاهان است

ترهالوز =گلوکز+گلوکز

لاکتوز= گلوکز+ گالاکتوز
لاکتوز قند اصلی شیر است

مالتوز = گلوکز +گلوکز
مالتوز قند جوانه های گیاهی و برخی سلولهای جانوری است.

تری هولوزیدها: از ترکیب سه ملکول قند ساده ایجاد میشوند.

تتراهولوزیدها:ترکیب چهار ملکول قند ساده

پلی ساکارید ها یا پلی هولوزید ها:

ترکیب تعداد زیادی مونوساکارید ،پلی ساکاریدها را بوجود می آورد.
مهمترین پلی ساکاریدها عبارتند از:

نشاسته: قند ذخیره گیاهان است. پلیمری از واحدهای مونومری آلفا گلوکز است و به دو فرم آمیلوز (بدون شاخه) و آمیلوپکتین( شاخه دار) دیده می شود.

گلیکوژن: قسمت بزرگی از قند ذخیره ای سلولهای جانوریست.پلیمر آلفا گلوکز است که تا ده درصد از وزن کبد را تشکیل میدهد.

سلولز : در ساختمان دیواره اسکلتی سلولهای گیاهی وجود دارد و در آب نا محلول است. پلیمر واحدهای بتا گلوکز و بدون شاخه می باشد.
آنزیمهای گوارشی انسان قادر به شکستن پیوندهای گلیکوزیدی نیستند و در نتیجه توانایی هضم سلولز را ندارند.

هتروزید ها یا قندهای ناجور:

در ساختمان خود علاوه بر ملکولهای قند ساده مواد غیر قندی نیز دارند. نمونه های مهم آنها به شرح زیر است:

گلیکوپروتیین ها: ترکیباتی مرکب از پروتیین و یک گروه قندی هستند. در غشا سلول دیده میشوند و اعمال مهمی را بر عهده دارند.

موکوپلی ساکارید ها: علاوه بر قندهای ساده در ترکیب خود هگزوز آمین دارند. مثل هپارین که ماده ضد انعقاد خون است و کیتین که در ساختمان پوشش حشرات فراوان به چشم می خورد.

گلوکوزیدهای ناجور حلقه اکسیژن دار: بخش غیر قندی آنها کومارین است. مثل آنتوسیانین گلها.

گلوکوزیدهای سیانوژنی: با بخش غیر قندی اسید سیانیدریک و مواد فسفر دار.

گلوکوزیدهای گوگردی.

 

ارسال پاسخ

مجموعه‌ی کامل کلاس‌ها و سمینارها بزودی در بخش محصولات در دسترس قرار خواهد گرفت! رد کردن